Panel používateľa

Novinky a súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

"Názov súťaže"

(ďalej len „Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor")
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný v registri:
Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (dátum začatia) do (dátum skončenia). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho)
Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec)
Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (čo musí splniť, aké kroky vykonať – jasne, zrozumiteľne, splniteľne)
Výhra
Výhrou v súťaži je (špecifikovať výhru v súťaži, v prípade, ak podlieha výhra daňovej povinnosti, je vhodné uviesť, kto túto povinnosť znáša)
Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (akým spôsobom)
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (kde). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa DD.MM.RRRR

Prihlásenie

Prevádzkovateľ webu, Miroslava Bartošová, Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50803778, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely. Viac informácií