• Novinka
Den Braven Odšeďovač dreva 1lit
search

Den Braven Odšeďovač dreva 1lit

8,500 €   s DPH

7,083 €   bez DPH

2 dni

Odšeďovač dreva je prípravok, ktorý odstraňuje drevnú šeď, čistí zašlé drevo. Vymaže z povrchu špinu a sivo a vracia drevu jasný a živý vzhľad. Obnovuje farbu starého dreva. Výrobok je pripravený ihneď k aplikácii. Používa sa na ploty, dvere, palubovky, palety, altány a pergoly. Približná spotreba: 8 až 10 m2/l.

Množstvo
Posledné kusy na sklade

Charakteristika

  • vysoká účinnosť
  • pre obnovu kresby dreva
  • odstránenie šedých škvŕn

Použitie:

  • ploty
  • dvere
  • palubky
  • altány a pergoly

Identifikácia nebezpečnosti: Odšeďovač dřeva GHS05

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337/313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zloženie:kyselina šťaveľová, Sodium p-kumensulfonát, Alkoholy, C12-14, etoxylované, sírany, sodné soli, Isotridecanol,ethoxylated (CAS# 9043-30-5)

10963
1 ks.
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.